اختتاميه کلاسهاي تابستاني دختران مسجد مهديه باقرآباد
روابط عمومي مهديه باقرآباد خبر داد :
اختتاميه کلاسهاي تابستاني دختران مسجد مهديه باقرآباد
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه باقرآباد اختتاميه کلاسهاي تابستاني دختران مسجد مهديه برگزار گرديد خانم مقصوديان مدير موسسه قرآني فاطمه زهرا اظهار داشتند کلاسهاي تابستاني سال 94 با استقبال خوبي روبرو شد واين کلاسها شامل( قرآن واحکام-ورزشي- زبان-رياضي -مهد قرآن-نقاشي واردو) بود که درمدت 2 ماه برگزار گرديد. در پايان به دانش اموزان نمونه جوائز ارزنده اي اهدا شد.
اساتيد کلاسها-1-خانم مغاري2-خانم محمدي3-خانم مقصوديان4-خانم براکوهي
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved