مسير آييني مهديه و مسجد جامع قاضي آران و بيدگل براي عزاداران حسيني ساماندهي مي شود
در طي نشست مسئولان مسجد جامه قاضي و مهديه آران و بيدگل :
مسير آييني مهديه و مسجد جامع قاضي آران و بيدگل براي عزاداران حسيني ساماندهي مي شود
به گزارش روابط عمومي مهديه آران و بيدگل مسير آييني مهديه و مسجد جامع قاضي آران و بيدگل بمنظور سهو لت در حركت عزاداران حسيني در محرم ساماندهي و باز سازي مي شود.
اين اقدام با همكاري شهردار ي ناحيه يك آران و بيدگل و شركت احياء بافت تاريخي و هيات امنا مجموعه تاريخي مذهبي قاضي انجام مي شود.
گفتني اين مجموعه در مسير حركت هيئتهاي مذهبي آران قرار دارد و مهديه و هيات سقايي ميزبان عزاداران و دسته هاي عزاداري در طول دهه اول محرم ميباشد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved