اقدامات تازه مهديه آران و بيدگل در حوزه عمراني
اقدامات تازه مهديه آران و بيدگل در حوزه عمراني
به گزارش روابط عمومي مهديه چهارمين درب قسمت شمالي مهديه آران و بيدگل تو سط باني خير مجتبي شفيعي ساخته ومورد بهره برداري قرار گرفت.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved