حرفي از جنس دلتنگي
حرفي از جنس دلتنگي
ندبه خوانديم .امروز هم و در آدينه اي ديگر. زير باران تمنا . ندبه خوانديم دوباره از ژرفاي وجود .در منتهاي احساس . ندبه آدينه ها بوي طهارت دارد.عطر طراوت دارد. روح زيارت دارد و گويي در اين روز به انتظار موعودي نشسته اي كه هرروزت روشن به نگاه اوست و هر لحظه ات وام دار فيض آسماني اش . باز منتظر مي مانيم و دوباره دلتنگي مي سراييم تا مثل بشنوي و گواه باشي آناني را كه در روگار غريب به يادت ذكري در دل دارند و عشقي در سر . اينك اي پيداي پنهان . ندبه هايمان راببخش كه از جنس شناخت نيست و گريه هايما ن را بشنو كه نشانه خواهش صادقانه اي است از آسمان بخششت و روايت غربت ماست از فراق..... ميثم نمكي/مهديه آران و بيدگل
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved