جلسه هم انديشي ستاد برگزاري جشن بزرگ نيمه شعبان درمهديه بغداده برگزار شد
با حضور هيأت امناء و مسئولين و جمعي ازمردم روستاي بغداده :
جلسه هم انديشي ستاد برگزاري جشن بزرگ نيمه شعبان درمهديه بغداده برگزار شد
با توجه به نزديک شدن به ماه شعبان واعياد پيش رو بويژه جشن بزرگ ميلاد يگانه منجي عالم بشريت هييت امناومسئولين وجمعي ازمردم روستاي بغداده بعدازقرائت دعاي توسل به نحوه برگزاري جشن هاي ماه شعبان پرداختند و مقررگرديد هرگونه برنامه پيشنهادي درجلسه بعدي مطرح شود .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved