برگزاري مراسم دهه دوم فاطميه به مدت5 شب
دو خبر از روابط عمومي مهديه مينو دشت :
برگزاري مراسم دهه دوم فاطميه به مدت5 شب
برگزاري مراسم دهه دوم فاطميه به مدت5 شب :
به گزارش روابط عمومي مهديه مينودشت ، مراسم دهه دوم فاطميه به مدت 5شب باسخنراني حجت الاسلام حاج آقامحبي ومداحي زاکرين اهل البيت (ع)از مورخه 03/01/94درمحل مهديه مينودشت بصرف شام وبااستقبال گرم جوانان ونوجوانان مراسم سخنراني وعزاداري ومداحي برگزارگرديد .
اسکان رايگان مسافرين نوروزي سال 94 :
به گزارش روابط عمومي مهديه مينودشت ، استقبال گرم مهديه مينودشت ازمسافرين نوروزي ازمورخه 01/01/94الي 13/01/94بااسکان رايگان و پذيرايي شام و صبحانه بصورت رايگان در اختيار مسافرين نوروزي قرار مي دهد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved