کاروان عزاي مهديه وادقان در مشهد اردهال کاشان
با حضور دوستداران حضرت علي ابن باقر (ع) برگزار شد :
کاروان عزاي مهديه وادقان در مشهد اردهال کاشان
کاروان عزاي مهديه وادقان در مشهد اردهال کاشان
به گزارش روابط عمومي مهديه وادقان ،دوستداران حضرت علي ابن باقر (ع) از مهديه وادقان به مانند سالهاي ماضي در جمعه دوم مهر ماه ، به پابوس آن حضرت در مشهد اردهال مشرف شدند و در مراسم بيادماندني قاليشويي در جوارآن حضرت واقع در اردهال کاشان حضور بهم رسانده و در کنار ساير ارادتمندان و عاشقان آنحضرت مراسم سوگواري و تاريخي قاليشويان را برپا نمودند .
در حاشيه اين مراسم معاون رئيس جمهور از لوح ثبت جهاني اين مراسم رونمايي کردند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved