ديدارفرمانده نيروي انتظامي شهرستان قرچک بانمازگزاران مهديه
با حضور مردم انجام شد :
ديدارفرمانده نيروي انتظامي شهرستان قرچک بانمازگزاران مهديه
به گزارش روابط عمومي مسجدمهديه باقرآبادسرهنگ احمدي فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک باحضوردرمسجدمهديه عج بامردم ازنزديک ديدارنمودندضمن سخنراني بعدازنماز درجمع مردم نشستندوبه مشکلات مردم جواب دادند . دراين ديدار حجت الاسلام مرادي ضمن تشکرازحضورسرهنگ احمدي اذعان داشتندهمکاري پليس بامساجدوفرهنگ سازي بيشتروحضورفرماندهان وصحبت بامردم تاثيربسيارخوبي درکاهش جرائم دارد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved