مراسم تجليل از آزاده جانباز کربلايي صادقدوست
با حضور مردم در مهديه باقرآباد انجام شد :
مراسم تجليل از آزاده جانباز کربلايي صادقدوست
به گزارش روابط عمومي مسجدمهديه باقرآباد ، ازجانباز آزاده سرهنگ صادقدوست تجليل شددراين مراسم حجت الاسلام مرادي ازمقام بزرگ جانبازان وآزادگان صحبت نموده وجانبازان عزيز راشهداي زنده خواندندحاج آقاصادقدوست حدود 8سال دراسارت بوده وچندين مرتبه بدست رژيم بعث عراق شکنجه شدند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved