نشست حلقه صالحين در مهديه باقرآباد ورامين انجام شد
به گزارش روابط عمومي مهديه باقرآباد :
نشست حلقه صالحين در مهديه باقرآباد ورامين انجام شد
به گزارش روابط عمومي مسجدمهديه باقرآباد نشست حلقه صالحين برگزارشد .
دراين جلسه که فرمانده پايگاه شهيدعليزاده وتني چندازجانبازان حضورداشتند جانباز آزاده صادق دوست از خاطرات جنگ وآزادسازي خرمشهرصحبت نمودند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved