ديدار نمازگزاران و مدير عامل مهديه گلدشت باتفاق ديگر مسئولين از جانبازان دوران دفاع مقدس
در هفته گذشته انجام شد :
ديدار نمازگزاران و مدير عامل مهديه گلدشت باتفاق ديگر مسئولين از جانبازان دوران دفاع مقدس
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت مراسم ديدار از جانبازان دوران دفاع مقدس در ساعت 9صبح روز شنبه ششم مهر ماه با حضور نمازگزاران و مدير مهديه گلدشت و ديگر مسئولين شهر گلدشت از جمله اعضاي شوراي شهر و شهردار در بيمارستان شهيد رجائي گلدشت انجام گرفت .
شايان ذکر است در حال حاضر بيش از يکصد تن از جانبازان گرانقدر جنگ تحميلي از جمله جانبازان قطع نخاعي در اين بيمارستان تحت مراقبت ميباشند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved