جنگ شادي نيمه شعبان را با حضور مردم برگزار کرد
مهديه مينودشت استان گلستان :
جنگ شادي نيمه شعبان را با حضور مردم برگزار کرد
مبه گفته مرتضي ميرزايي مسئول روابط عمومي مهديه مينودشت :راسم بزرگ جنگ شادي نيمه شعبان باحضورگرم برادران وخواهران مينودشت بااجراي برنامه هاي متنوع شادواجراي نمايش زيباواهداءجوايزويژه به اسم مبارک مهدي ونرجس وبرگزاري مسابقات حضوري واهداءجوايزنفيس واجراي گروه تواشيح مصباح الهداي مهديه دروصف امام زمان (عج)برگزارشد.اين برنامه با حضور فرماندارمحترم مينودشت مهندس عنابستاني-امام جمعه محترم مينودشت حاج آقاحسيني وحاج آقاصفي الحسيني رياست محترم اداره تبليغات مينودشت برگزارگرديد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved