اولين دعاي ندبه سال 92 درمهديه انزلي برگزار شد
با حضور مردم عاشق و دلسوخته انزلي :
اولين دعاي ندبه سال 92 درمهديه انزلي برگزار شد
اولين دعاي ندبه سال 92 درمهديه انزلي باشکوه خاصي برگزار شد اين مراسم توسط مداح وارسته شهرمان حاج آقاي بذر بخش وحاج آقاي مسرور رياست محترم خانه قران اجرا گرديد.
در اين مراسم تقويم هاي مذهبي تهيه شده با مهر مهديه توزيع گرديد. در پايان مراسم پذيرايي صبحانه به عمل آمد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved