برگزاري آخرين دعاي پرفيض ندبه درمهديه مينودشت و جلسه هماهنگي مراسم دهه اول ودوم فاطميه
دو خبر از مهديه مينودشت :
برگزاري آخرين دعاي پرفيض ندبه درمهديه مينودشت و جلسه هماهنگي مراسم دهه اول ودوم فاطميه

آخرين دعاي پرفيض ندبه درمهديه مينودشت :
مرتضي ميرزايي مسئول روابط عمومي مهديه مينودشت در گزارشي بيان داشت : آخرين دعاي پرفيض ندبه باحضورزاکرين اهل بيت ومتظران حضرت مهدي (عج)دراين مراسم قرائت پرفيض زيارت عاشوراودعاي پرفيض ندبه بانواي گرم زاکرين اهل بيت (ع) برگزارشد .دراين مراسم دعاي ويژه براسلامتي آقاامام زمان (عج)وتعجيل براظهورآقادعانمودند.وباصرف پذيرايي صبحانه مراسم به پايان رسيد .
جلسه هماهنگي مراسم دهه اول ودوم فاطميه :
به گزارش آقاي مرتضي ميرزايي مسئول روابط عمومي مهديه مينودشت باحضورمسئولين واعضاي ويژه جوانان جهت برنامه ريزي مراسمات دهه اول ودوم بحث وبرسي شد.ومقررگرديد سخنران محوري ومداح خوب واجراي برنامه مطلوب درنظرگرفته شودومقررگرديد دهه اول 4شب ودهه دوم 6شب مراسم گرفته شودوتبليغات دراين خصوص صورت بگيردومراسم بعدازنمازجماعت مغرب وعشاء درمهديه مينودشت برگزارگردد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved