سلسله نشست هاي متن خواني در مهديه آران و بيدگل برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي :
سلسله نشست هاي متن خواني در مهديه آران و بيدگل برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي مهديه آران و بيدگل سلسله نشستهايي با موضوع متن خواني كتب خطي وعلمي علماي مسجد جامع قاضي آران با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه و علاقمندان در مهديه آران و بيدگل برگزار مي شود. در اين نشستها ضمن قرائت آثار علمي بزرگان اين منطقه مباحث علمي پيرامون كتابهاي مورد نظر صورت مي گيرد. به گفته مسوول روابط عمومي مهديه كرسي هاي علمي اين مهديه زمينه ساز حضور موثر اهل علم و تحقيق در فضاي روحاني و معنوي مهديه و موجب رونق پژوهش با رويكرد احياي آثار علماي شهرستان شده است.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved