مصوبات چهارمين جلسه هيات رئيسه مديران مهديه ها
مصوبات چهارمين جلسه هيات رئيسه مديران مهديه ها

س از پايان چهارمين جلسه هيئت رئيسه مجمع مديران مهديه هاي سراسر کشوردر تاريخ 5/2/1390 و در محل دبيرخانه مجمع در مهديه تهران برگزار شد موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که در پايان آن موضوعات زير به عنوان مصوبات اين جلسه مطرح شد :

تشکيل 3 کميته تخصصي با عنوان هاي کميته فرهنگي و اجتماعي ، کميته آموزش و پژوهش و کميته شبکه سازي و مهدي ياران ، که با تشکيل جلسات تخصصي مصوبات خود را جهت تاييد نهايي به هيات مديره مجمع ارائه خواهند داد .
اعضاي اين کميته ها به شرح ذيل انتخاب شدند :




کميته فرهنگي اجتماعي: آقايان حجت الاسلام  انصاري( مهديه شاهرود) ، شفيق( مهديه شاهين ويلا کرج)  ، مزروعي (مهديه سفيدشهر کاشان )
کميته آموزشي پژوهشي : آقايان حجت الاسلام  موسوي(مهديه کارزين فارس) ، اميني (مهديه ورامين) ، کامراني ( مسئول روابط عمومي مهديه تهران)
کميته شبکه سازي و مهدي ياران : آقايان فغاني پور(مهديه بزرگ اصفهان) ، بخشي(مهديه ساري)  ، احمد کافي( مسئول انفورماتيک مهديه تهران)


©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved