مراسم سالروز شهادت حضرت سلطانعلي ابن امام محمد باقر(ع) برگزار گرديد