ويژه برنامه اربعين حسيني در مهديه مروست برگزار شد .