پوشش تمام مناسبت هاي مذهبي توسط مهديه ها باعث شاخص شدن آنها مي شود