تقدير از قاريان قرآن،موذنين،مکبرين و روزه اولي ها در مهديه وادقان