برگزاري مسابقه و اعلام برنامه هاي مهديه وادقان در ماه رمضان92