خدمات رايگان پزشکي( طرح خانه سلامت ) به مردم در مجتمع مهديون کرج ارائه گرديد