پنجمين جلسه هيئت رئيسه مجمع مديران مهديه ها برگزار شد